Alimentatie 2015

Alimentatie 2015

Alimentatie 2015

Nieuwe 'stelselwijziging' kinderalimentatie in 2015

In 2013 werd gesproken van een stelselwijziging van kinderalimentatie. Nu – in 2015 – is er echter weer sprake van grote veranderingen. Per 1 januari 2015 is het fiscaal voordeel van kinderalimentatie vervallen, ontvangen ouders met een uitkering geen oudertoeslag meer en is er de zogenaamde alleenstaande ouderkop die het kindgebondenbudget verhoogt.


Per 1 januari 2015 is het fiscaal voordeel van kinderalimentatie vervallen

Per 1 januari 2015 heeft een verandering in de kindregelingen plaatsgevonden. Als onderdeel daarvan vervalt het forfaitaire fiscaal voordeel van kinderalimentatie. Dat is van belang voor de hoogte van kinderalimentatie. Betaalde iemand bijvoorbeeld € 140,- per maand voor zijn kind, dan kon hij via de belasting vaak ongeveer € 35,- per maand terug krijgen. Dat fiscaal voordeel werd opgeteld bij de draagkracht. Het vervallen van dat voordeel heeft dus tot gevolg, dat in alle situaties waarin eerder fiscaal voordeel was, de draagkracht nu lager zal zijn.


De alleenstaande ouderkop – Is er nog behoefte aan kinderalimentatie?!

Het kindgebonden budget ondervindt ook effect van de wijziging van de kindregelingen. Sinds de stelselwijziging van 1 april 2013 werd het kindgebonden budget rechtstreeks in mindering gebracht op de kosten van kinderen. Bij de invoering van de nieuwe kindregelingen zijn aan de minister vragen gesteld over de effecten daarvan. Kort gezegd komt hetgeen de minister heeft gezegd erop neer dat:
• In de behoefte van kinderen soms alleen kan worden voorzien met de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Alleen als de behoefte hoger is, hoeft de alimentatieplichtige nog bij te dragen in de behoefte.
• Het vervallen van het fiscaal voordeel van kinderalimentatie tot gevolg kan hebben dat de draagkracht van de alimentatieplichtige lager wordt.
• Het logisch is dat dan een herziening van de alimentatie gevraagd kan worden als de draagkracht lager wordt.

De Expertgroep Alimentatienormen heeft daarom in haar aanbeveling besloten om in het rapport alimentatienormen op te nemen dat het wijzigen van de fiscale wetgeving en wijziging van de regelgeving aanleiding kon geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen en vastgestelde bijdragen. Het kindgebonden budget, inclusief alleenstaande ouder kop, werd in mindering gebracht op de behoefte. Het leek erop dat voor veel kinderen geen alimentatie meer betaald hoefde te worden. In het voorbeeld hieronder ziet u waarom.


Voorbeeldsituatie

In deze voorbeeldsituatie gaan we er vanuit dat het kind bij zijn alleenstaande moeder woont en vader alleen kinderalimentatie hoeft te betalen.

Vader en moeder hebben samen een Kind van 4 jaar. Zij hadden toen zij samenwoonden een gezinsinkomen van € 2200,- netto per maand. Vader verdient nu € 1800,- netto per maand. Moeder krijgt aanvullende bijstand. Vermogen hebben zij niet.

De kosten voor Kind bedragen volgens de behoeftetabel € 314,- per maand.

Moeder krijgt het maximale kindgebondenbudget van € 340,- per maand. Daarmee moet worden voorzien in de kosten van Kind. Vader hoeft dus geen kinderalimentatie te betalen.


Vanaf 1 januari 2015 hanteerden vrijwel alle rechters, behalve die in Den Haag, deze richtlijnen. Na 9 oktober 2015 is dat helemaal anders!


Uitspraak Hoge Raad 9 oktober 2015 – kindgebonden budget niet in mindering op behoefte

In zijn uitspraak van 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad bepaalt dat het kindgebonden budget – inclusief de alleenstaande ouderkop – niet in mindering komt op de behoefte, maar bij de verzorgende ouder bij de draagkracht wordt opgeteld.

Wat betekent dat voor u?

Er zijn de afgelopen jaren veel wijzigingen geweest. Wat die voor u betekenen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Is er eerder een uitspraak gedaan door de rechter volgens oude richtlijnen en zijn alle omstandigheden hetzelfde gebleven? Dan geeft het schema hieronder u een indruk van de redenen die er - vanwege de veranderde regels - nu voor wijziging kunnen zijn.


Schema wijzigingen

Vaststelling alimentatievoor 20132013/20141 jan. tot 9 okt. 2015
Waarmee nog geen
rekening gehouden is
- berekening draagkracht volgens vaste formule - kindgebonden budget niet in mindering op behoefte - kindgebonden budget (inclusief alleenstaande ouderkop) niet in mindering op behoefte
  - zorgkorting - fiscaal voordeel vervallen
   
- fiscaal voordeel vervallen
 


Betaalt u kinderalimentatie, dan kunt u daarvan mogelijk verlaging vragen vanwege het vervallen van het fiscaal voordeel en toepassing van de zorgkorting.

Ontvangt u kinderalimentatie en is die na 2013 vastgesteld, dan is de kans groot dat de behoefte nu hoger wordt berekend. Is er ook voldoende draagkracht, dan kan de alimentatie omhoog.

Binnenkort kunt u via Adice zelf een alimentatieberekening maken. Vanwege alle onduidelijkheden in de afgelopen periode kunnen wij het programma nu helaas nog niet beschikbaar stellen. Schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief, dan ontvang u bericht zodra u ermee aan de slag kunt.

Geen nieuwe regels voor partneralimentatie

Partneralimentatie 2015

Al jaren is er discussie over de vraag of partneralimentatie nog wel van deze tijd is. Vooralsnog is er echter nog geen zicht op een wetswijziging ten aanzien van partneralimentatie. Na de limitering van de termijn van partneralimentatie na scheiding in 1994 is er ten aanzien van partneralimentatie wettelijk weinig veranderd. Wel is van belang dat de onderhoudsplicht voor kinderen (waaronder kinderalimentatie) wettelijk voorrang heeft gekregen boven partneralimentatie (art. 1:400 lid 1 BW). In de praktijk lijkt het er bovendien op dat rechters steeds kritischer kijken naar de verdiencapaciteit van degene die partneralimentatie vraagt.

Deel deze pagina:
Over Adice

Adice.nl geeft informatie over echtscheiding, ouderschapsplan, kinderalimentatie en partneralimentatie. Met de producten Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan willen wij voorzien in de behoefte van mensen om tegen lage kosten zelf een goede alimentatieberekening en een persoonlijk ouderschapsplan te maken.
Vaak is in familierechtelijke zaken een advocaat nodig.
Een gespecialiseerde advocaat vindt u eenvoudig op de website.

© 2014-2024 Adice.nl | Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Contact