Echtscheiding: hoe en wat?

Echtscheiding in stappen

Hoe een echtscheiding verloopt is met name afhankelijk van de mensen die gaan scheiden. Bent u degene die denkt over een scheiding, dan is uw situatie heel anders dan wanneer u degene bent die van de ander te horen krijgt dat hij/zij wil scheiden.
Voor zover u dat zelf kunt bepalen, is het aan te raden om de hierna omschreven stappen te nemen. De uitleg kunt u natuurlijk ook gebruiken als uw echtnoot/echtgenote al een verzoek indiende.

1. Probeer een scheiding te voorkomen, zeker als u kinderen heeft

Echscheiding stap 1

Ziet u nog enige mogelijkheid om een scheiding te voorkomen, probeert u dan om die mogelijkheid te benutten. Natuurlijk is het niet zo dat u koste wat kost bij elkaar moet blijven, maar uit onderzoek is gebleken dat mensen na een scheiding lang niet altijd gelukkiger zijn.
Juist is uit onderzoek van het CBS gebleken dat zij na scheiding gemiddeld minimaal vijf jaar minder gelukkig en tevreden zijn. Voor kinderen is een scheiding ook ingrijpend...
[ + Lees meer ]

2. Het doen van de scheidingsmelding aan uw echtgenoot/echtgenote

Echscheiding stap 2

Bent u op het punt gekomen dat u zeker weet dat u wilt gaan scheiden? Dan doet u een zogenaamde 'scheidingsmelding' aan uw partner. U vertelt dan dat u wilt scheiden. Soms is ook voor de ander al duidelijk dat er grote problemen zijn, maar soms ook helemaal niet. De ander kan de situatie heel anders beleven dan u. Bijvoorbeeld kan het zijn dat uw echtgenoot/echtgenote helemaal niet had verwacht dat u een scheiding overwoog. Na het gesprek geeft u de ander dus bij voorkeur altijd een aantal dagen om na te denken, voordat u verdere stappen neemt...
[ + Lees meer ]

3. Kies de manier waarop u wilt gaan scheiden

Echscheiding stap 3

Scheiden kan op verschillende manieren. Op gemeenschappelijk verzoek van beide echtelieden of op verzoek van één van hen. Voor echtparen zonder kinderen wordt het mogelijk om te scheiden zonder tussenkomst van de rechter. Nu is dat nog niet mogelijk. Alle echtscheidingen moeten worden uitgesproken door de rechter. Scheiden nadat u samen afspraken hebt gemaakt over de gevolgen van de scheiding heeft meestal grote voordelen. Met name als er kinderen bij de scheiding zijn betrokken is het belangrijk dat uw relatie als ouders ook in de toekomst werkbaar blijft...
[ + Lees meer ]

4. Laat een echtscheidingsverzoek indienen

Echscheiding stap 4

Een echtscheidingsverzoek kan alleen door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. De advocaat moet ervoor zorgen dat het verzoek aan alle vereisten voldoet en zal vooraf met u bespreken of u ook zogenaamde nevenverzoeken wilt doen. Naast de echtscheiding kunt u bijvoorbeeld ook vragen om alimentatie vast te laten stellen. Hebt u samen afspraken gemaakt, dan kan aan de rechtbank worden gevraagd om die op te nemen in de uitspraak...
[ + Lees meer ]
 

5. Laat het echtscheidingsverzoek zonodig betekenen

Echscheiding stap 5

Betekenen is het door de deurwaarder officieel bekendmaken van een exploot. De deurwaarder is dan een soort postbode die een aangetekende brief - in dit geval het verzoekschrift tot echtscheiding - komt brengen aan de aanstaande ex-echtgeno(o)t(e). Als u gaat scheiden op gemeenschappelijk verzoek, dan hoeft geen betekening van het verzoek plaats te vinden. U bent daar dan immers beiden al van op de hoogte. Als de ander wil tekenen voor akkoord, middels een zogenaamde referteverklaring, dan is betekening vaak ook niet nodig...
[ + Lees meer ]

6. Wacht het verweer van de ander af en voer zonodig verweer

Echscheiding stap 6

Bij betekening van het echtscheidingsverzoek wordt een verweertermijn gegeven. Meestal is die zes weken. Uitstel vragen voor indiening van verweer is mogelijk. Verweer tegen de echtscheiding op zich komt bijna nooit voor. In Nederland is de grond voor echtscheiding dat een huwelijk duurzaam ontwricht moet zijn. Het is over het algemeen voldoende om in het verzoek te stellen dat dit zo is. Verweer tegen de echtscheiding zelf heeft dus bijna nooit nut...
[ + Lees meer ]
 

7. Vraag voorlopige voorzieningen - indien nodig -

Echscheiding stap 7

Hoe lang een echtscheiding duurt, kan erg verschillen. Van weken bij bijvoorbeeld een gemeenschappelijk verzoek tot jaren in geval van een vechtscheiding. Meestal valt het gelukkig wel mee, maar toch kan het nodig zijn om tijdens een procedure alvast tijdelijke regelingen te treffen over het gebruiksrecht van de woning, de zorgregeling voor de kinderen en/of de alimentatie...
[ + Lees meer ]
 
 

8. Wacht het kinderverhoor af - indien van toepassing -

Echscheiding stap 8

Of u nu op gezamenlijk verzoek of op eenzijdig verzoek gaat scheiden, wanneer er kinderen ouder dan twaalf jaar betrokken zijn in uw zaak, dan worden zij altijd opgeroepen voor een zogenaamd kinderverhoor. Kinderen zijn niet verplicht om daarvan gebruik te maken, het is hun recht om gehoord te worden. Wil een kind niet op de rechtbank gehoord worden, dan mag het er ook voor kiezen om een brief te sturen met daarin hun verhaal...
[ + Lees meer ]
 

9. Wacht de zitting(en) en ontwikkelingen in uw procedure af en bespreek die met uw advocaat - indien van toepassing -

Echscheiding stap 9

Een gezamenlijk verzoek wordt meestal schriftelijk en zonder zitting afgedaan. Na indiening van het verzoek volgt meestal binnen enkele weken een uitspraak. Wordt er geen verweer gevoerd, dan zal er meestal ook geen zitting plaatsvinden. Er volgt dan een uitspraak die bij verstek wordt gegeven. Daar is wel hoger beroep van mogelijk, waarbij alsnog een zitting gehouden kan worden...
[ + Lees meer ]
 

10. Ontvang de echtscheidingsbeschikking

Echscheiding stap 10

De uitspraak die een rechter doet nadat een verzoekschrift is ingediend, wordt een beschikking genoemd. In een echtscheidingsbeschikking zal vrijwel altijd staan dat de rechter de echtscheiding uitspreekt. Daarnaast zal de rechter een beslissing nemen over de andere onderwerpen die door partijen aan de orde gebracht zijn. Let op! Als in de beschikking de echtscheiding wordt uitgesproken, is die daarmee nog niet officieel. Pas na inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand bent u echt gescheiden...
[ + Lees meer ]

11. Schrijf de echtscheiding in bij de gemeente

Echscheiding stap 11

Inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand kan direct na afgifte van de beschikking plaatsvinden, mits u het daar beiden mee eens bent. Is de ander het er niet mee eens of laat die niets van zich horen, dan moet het verstrijken van de beroepstermijn worden afgewacht. Daarna vraagt de advocaat aan de rechtbank een zogenaamde verklaring van non-áppel, waaruit blijkt dat binnen de beroepstermijn geen beroep is ingesteld tegen de echtscheiding...
[ + Lees meer ]

Advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen

Voor een overzicht van een aantal advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen klikt u hier.

Deel deze pagina:
Over Adice

Adice.nl geeft informatie over echtscheiding, ouderschapsplan, kinderalimentatie en partneralimentatie. Met de producten Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan willen wij voorzien in de behoefte van mensen om tegen lage kosten zelf een goede alimentatieberekening en een persoonlijk ouderschapsplan te maken.
Vaak is in familierechtelijke zaken een advocaat nodig.
Een gespecialiseerde advocaat vindt u eenvoudig op de website.

© 2014-2024 Adice.nl | Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Contact