Regels kinderalimenatie 2013

Stelselwijziging kinderalimentatie per 1 april 2013

Alimentatie wijzigen 2013

Draagkracht volgens vaste formule
Per 1 april 2013 heeft een behoorlijke wijziging plaatsgevonden in de manier waarop kinderalimentatie wordt berekend. Met name is veranderd dat er bij de bepaling van de draagkracht rekening wordt gehouden met vaste kosten. In principe is het daardoor bijvoorbeeld niet meer van belang hoeveel huur iemand betaalt of hoe hoog zijn premie ziektekostenverzekering is. Alleen als de draagkracht volgens de vaste formule veel te hoog is in vergelijking met wat iemand echt te besteden heeft, is het mogelijk om een beroep te doen op de zogenaamde aanvaardbaarheidstoets.

Kindgebonden budget in mindering op kosten
Belangrijke wijzigingen zijn verder dat het kindgebonden budget nu rechtstreeks in mindering wordt gebracht op de kosten van kinderen. Idee is dat het kindgebonden budget verstrekt wordt voor kinderen en geacht wordt te worden gebruikt om in een deel van hun kosten te voorzien. Zeker in situaties waarin de verzorgende ouder een laag inkomen heeft, kan dit betekenen dat er door de niet-verzorgende ouder minder betaald hoeft te worden. In 2015 zal voor veel kinderen het kindgebonden budget toenemen. Naast een algemene verhoging voor 1e en 2e kinderen, worden fiscale kortingen voor alleenstaande ouders afgeschaft en komt daarvan extra kindgebonden budget in de plaats. Ook gaat per 1 augustus 2015 het budget van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 18 jaar op in het kindgebonden budget.

Zorgkorting
Vóór de stelselwijziging mocht de niet-verzorgende ouder voor de omgang € 5,- per kind per dag in mindering op zijn draagkracht brengen. In het huidige stelsel is dat vervangen door toepassing van een zorgkorting. Door de omgang wordt de ouder geacht al in natura in een deel van de kosten te voorzien. Voor de zorgkorting geldt een minimum van 15% bij weinig omgang, oplopend tot 35% bij co-ouderschap. Het percentage zorgkorting wordt in mindering gebracht op de kosten die de niet-verzorgende ouder moet betalen. Van toepassing van zorgkorting kan worden afgezien als de draagkracht van de ouders samen onvoldoende is om in de volledige kosten te voorzien.

Stelselherziening op zichzelf onvoldoende voor wijziging
Het is heel goed mogelijk dat 'oude' alimentaties na berekening volgens de nieuwe regels heel anders zouden moeten worden. Door de rechtspraak wordt echter het uitgangspunt gehanteerd dat wijzigingsverzoeken niet-ontvankelijk worden verklaard als zij alleen maar gebaseerd worden op deze stelselwijziging. Hebben er echter ook andere wijzigingen plaatsgevonden hebben, zoals bijvoorbeeld een daling van uw inkomen of een stijging van het inkomen van de andere ouder, dan wordt de alimentatie in principe volledig herberekend volgens de nieuwe regels.

Deel deze pagina:
Over Adice

Adice.nl geeft informatie over echtscheiding, ouderschapsplan, kinderalimentatie en partneralimentatie. Met de producten Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan willen wij voorzien in de behoefte van mensen om tegen lage kosten zelf een goede alimentatieberekening en een persoonlijk ouderschapsplan te maken.
Vaak is in familierechtelijke zaken een advocaat nodig.
Een gespecialiseerde advocaat vindt u eenvoudig op de website.

© 2014-2024 Adice.nl | Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Contact